ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. GDPR

 Настоящото съобщение има за цел в съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от ОРЗД да Ви информира за извършваните от www.laptop-bg.com дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-долу само „Регламент 2016/679“ или „ОРЗД“) и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България.

1. Данни за администратора и за контакт с него.

www.laptop-bg.com, е администратор на лични данни, които се обработват при или по повод осъществяване на възложените му от закона правомощия и при и по повод изпълнение на основната му дейност. Исканията си може да отправяте и на електронен адрес: office.laptopbg@gmail.com. В съобщението си следва да посочите необходимите данни за Вашата индивидуализация и контакт за обратна връзка.

2. Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани данни.

www.laptop-bg.com обработва лични данни във връзка с дейността си и води следните регистри:

 • Водене на регистър на клиентите;
 • Водене на регистър на служителите;
 • Водене на регистър на контрагентите.

При упражняване на правомощията си за целите на администрирането на персонала (управление на човешките ресурси) и финансово-счетоводната отчетност, www.laptop-bg.com обработва лични данни на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ и чл. 9, пар. 2, б. „б“ от Регламента на кандидати за работа, служители и физически лица, изпълнители по договори и представители на юридически лица – изпълнители по договори. Категориите обработвани данни са относно физическата и социалната, семейната и икономическата идентичност данни за съдебното минало и здравословното състояние на лицата.

Когато www.laptop-bg.com обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.

Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

3. Категории получатели на данни. www.laptop-bg.com не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.

Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:

 • Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, МВР и др.п.);
 • Банки за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения;
 • Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни.

4. Срок за съхранение на данните.

Като администратор на данни www.laptop-bg.com обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото  законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

За срок от 50 години се съхраняват данните, свързани с трудовоправни и осигурителни отношения, а останалите данни се съхраняват за срок между 2 месеца и 5 години, според вида на данните, определящи законовото задължение за обработването, включително съхраняването им.

5. Права на физическите лица-субекти на данни.

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

 • Право на достъп;
 • Право на коригиране на неточни или непълни данни;
 • Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
 • Право на ограничение на обработването;
 • Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
 • Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679.
 • Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

Горните права може да упражните чрез отправено искане до www.laptop-bg.com  (писмено или по електронен път), в което следва да посочите конкретно Вашето искане. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на www.laptop-bg.com, посочен по-горе.

6. Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда

Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до Административен съд – София.

7. Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.

www.laptop-bg.com не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации.

8. Въведени от ДРУЖЕСТВОТО мерки за защита на личните данни.

8. 1. С Вътрешни правила на www.laptop-bg.com за мерките за защита на личните данни, утвъдени със заповед на управителя, са въведени мерки за ефективна защита на обработваните лични и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в РЕГЛАМЕНТ 2016/679.

 • Идентификация на посетителите. Бисквитки.

Посетителите на настоящия сайт могат да го използват за информационни цели, без да предоставят лична информация и да се идентифицират пред www.laptop-bg.com. В случай, че желаете да използвате услугите, е необходимо да се регистрирате. www.laptop-bg.com или негови партньори могат да поставят информация на вашия компютър, която да позволява събиране на определени данни. Става въпрос за т.нар. „бисквитки“ (cookies), които са често използвани. Бисквитките се съхраняват на твърдия диск на вашия компютър. www.laptop-bg.com ще използва само информацията, която е поставена в бисквитките чрез сайта www.laptop-bg.com Бисквитките ни ще позволяват да работим по-добре и по-ефективно. Ако изберете „отказ от бисквитките“, следва да имате предвид, че може да се окажете в невъзможност да се възползвате от всички интегративни възможности на сайта, както и да се окажете в невъзможност да изтеглите определено съдържание.

8.2. На настоящия сайт може да бъде използвана и технология, която да позволява наwww.laptop-bg.com да събира техническа информация: IP адрес, вид на операционна система на компютъра, тип на интернет браузър и адресите на свързани сайтове.

8.3. Непълнолетни лица.

Съгласно действащото законодателство непълнолетни лица не могат да изпращат информация чрез сайта на www.laptop-bg.com. В случая е необходимо съгласие на родител или настойник, дадено преди подаване на информацията. Съгласието на родителя/настойника се предоставя отново чрез саийта.

Допълнителна информация за мерките за защита на личните данни, може да получите от Длъжностното лице по защита на данните на www.laptop-bg.com: office.laptopbg@gmail.com.

9. Промяна на политиката за защита на личните данни

www.laptop-bg.com си запазва правото да променя или изменя по всяко време тази Политика за защита на личните данни, да променя, модифицира или откаже достъп до сайта, или неговото съдържание без предварително уведомление. Препоръчително е настоящият сайт да се посещава по-често, за да бъдат преглеждани актуалните  условия, които се считат обвързващи за клиента.

Използвайки този сайт, вие изрично приемате и давате своето недвусмислено съгласие, че вашите лични данни, събрани при регистрацията на този на сайт, или във връзка с използването на сайта, може да се прехвърлят през международните граници на сървъри, които поддържат сайта (включително, но не се ограничават до трансфери от тези места обратно към страната на вашата регистрацията) за експлоатация и развитие на сайта, включително прехвърляне на подизпълнители, агенти или представители на www.laptop-bg.com, които изпълняват задачи и услуги, свързани със сайта, или за целите на съхраняване на данните в съответните бази данни.